Tin tức

10 từ “truất” thay thế cho  VERY BIG & VERY SMALL

Trong tiếng Anh, cấu trúc “Very + tính từ” dùng để diễn đạt khi muốn nhấn mạnh điều gì. Tuy nhiên, cấu trúc này sử dụng thường xuyên sẽ gây cảm giác nhàm chán cho người nghe. Vì vậy, thay vì dùng nhiều lần từ “Very”, bạn có thể thay bằng các từ sau:

 VERY BIG VERY SMALL
Colossal /kəˈlɒsl/Little /ˈlɪtl/
Giant  /ˈdʒaɪənt/Tiny /ˈtaɪni/
Massive /ˈmæsɪv/Petite /pəˈtiːt/
Immense /ɪˈmens/Miniature /ˈmɪnətʃə(r)/
Bulky /ˈbʌlki/Teeny- weeny /ˌtiːni ˈwiːni/
Hefty /ˈhefti/Itsy-bitsy /ˌɪti ˈbɪti/
Tremendous /trəˈmendəs/Miniscule /ˈmɪnəskjuːl/
Jumbo /ˈdʒʌmbəʊ/Mini /ˈmɪni/
Huge /hjuːdʒ/Minute /ˈmɪnɪt/
Gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/Microscopic /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/

 

Trên đây là 10 từ “truất” thay thế cho VERY BIG & VERY SMALL mà HA Centre đã tổng hợp. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Ielts sắp tới. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên lạc HA Centre để được giải đáp nhé.

 

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!