Thư viện

Bộ đề thi

Đáp án tham khảo đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2023 FULL mã đề

Chiều 29/6, hơn 1 triệu thí sinh đã kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đề thi môn Tiếng Anh năm nay của Bộ GD&ĐT có thời gian làm bài 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

HA CENTRE đã cập nhật nhanh, chính xác đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 Full mã đề ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.

Tiếng Anh – Mã 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.D 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B  45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B

Tiếng Anh – Mã 402

1.D 2.B 3. A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.C 14.B 15.D 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.B 38.C 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.D 50.C

Tiếng Anh – Mã 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B  7.C  8.D  9.C 10.A
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21.A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A  27.C  28.B  29.A  30.C 
31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.D 43.D 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

Tiếng Anh – Mã 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B  27.A 28.A 29.A 30.D
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42.A 43.B 44. C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

Tiếng Anh – Mã 407

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.D 24.A 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.C 43.D 44. D 45.C 46.C 47.A 48.C 49.D 50.C

Tiếng Anh – Mã 408

1.D 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.B 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B

Tiếng Anh – Mã 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21.D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.B 43.D 44.C  45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

Tiếng Anh – Mã 410

1.D 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B  45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Tiếng Anh – Mã 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21.B 22. C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44. A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A
21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A
31.C 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.C 40.C
41.C 42.D 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.A

Tiếng Anh – Mã 413

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24. C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C  45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.D

Tiếng Anh – Mã 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26A. 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.B 43.D 44. D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.A 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A  45.B 46.A 47.B 48.C 49.C 50.A

Tiếng Anh – Mã 416

1.C 2.A 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.A
11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.C 22.C 23.B 24.B 25.B 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.C 39.D 40.B
41.D 42.B 43.D 44. D 45.B 46.D 47.D 48.C 49.A 50.C

Tiếng Anh – Mã 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.C 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C  45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.B

Tiếng Anh – Mã 418

1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 39.A 40.C
41.A 42.D 43.D 44. A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C

Tiếng Anh – Mã 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44. D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.D 43.B 44. D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 421

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44. B 45.C 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

Tiếng Anh – Mã 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

 Tiếng Anh – Mã 423

1.B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.A
41.C 42.B 43.B 44. B 45.A 46.C 47.C 48.C 49.A 50.A

Tiếng Anh – Mã 424

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.D 9.B 10.C
11.C 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.D 28.B 29.B 30.A
31.C 32.A 33.C 34.A 35.D 36.A 37.C 38.D 39.A 40.A
41.B 42.D 43.B 44.B 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A

Trên đây là toàn bộ đáp án tham khảo đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 được HA Centre tổng hợp. Thí sinh có thể check đáp án và biết được kết quả bài thi của mình. HA Centre chúc các sĩ tử 2k5 đều đậu nguyện vọng 1 như mình đã mong muốn!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Tuyển sinh các lớp IELTS hè 2024 - Tranh thủ học sớm để đạt điểm cao

Test
Online
miễn
phí