Tin tức

Useful Words and Phrases to use in IELTS Essay

Có thể sử dụng các lập luận thuyết phục, các ví dụ có liên quan, từ vựng học thuật, phần giới thiệu xuất sắc và một kết luận hợp lý chắc chắn sẽ đảm bảo bạn đạt điểm cao trong phần IELTS Writing Task 2. Để tạo ấn tượng tốt, bạn phải sử dụng đúng ngôn ngữ và từ vựng phù hợp. 

Trong bài viết “Useful Words and Phrases to use in IELTS Essay”, HA Centre đã tổng hợp một số từ và cụm từ thực sự hữu ích với các ví dụ sẽ giúp bạn viết bài luận đạt điểm cao. Đây không phải là một danh sách lớn và không bao gồm các từ vựng khó. Mục đích của danh sách này là để nâng cao vốn từ vựng cũng như kỹ năng viết bài luận IELTS Writing Task 2 của bạn một cách nhanh chóng. 

Các từ và cụm từ sử dụng trong bài luận IELTS Writing Task 2

Các từ và cụm từ sử dụng trong bài luận IELTS Writing Task 2

Delve

 • (Động từ) – Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và kỹ lưỡng để lấy thông tin, Điều tra.
 • Từ đồng nghĩa: Research, inquire, investigate, explore, examine, probe.

Ví dụ:

 • This essay delves into the issue, examine the arguments from both perspectives and reach a logical conclusion at the end. Bài luận này đi sâu vào vấn đề, xem xét các lập luận từ cả hai khía cạnh và đi đến kết luận hợp lý ở phần cuối.
 • To delve into the issue of child labour laws, we have to ensure a sustainable economic formation for underdeveloped countries like Nepal. Để đi sâu vào vấn đề luật lao động trẻ em, chúng ta phải đảm bảo sự hình thành kinh tế bền vững cho các nước kém phát triển như Nepal.

In order to

 • Với mục đích.
 • Từ đồng nghĩa: To, for.

Ví dụ: 

 • In order to reduce the population in the city areas, new employment opportunities must be created in rural areas. Để giảm dân số ở thành phố, phải tạo ra cơ hội việc làm mới ở nông thôn.
 • The government should not waste any time in order to show our allies that we have taken plenty of initiations to tackle corruption. Chính phủ không nên lãng phí thời gian để cho các đồng minh của chúng ta thấy rằng chúng ta đã có rất nhiều sáng kiến ​​để giải quyết nạn tham nhũng.

Concur

 • (Động từ) – Đồng tình, đồng ý, cùng quan điểm.
 • Từ đồng nghĩa: Agree, be in accordance.

Ví dụ:

 • I concur with the view that the government should invest in this sector. Tôi đồng tình với quan điểm rằng chính phủ nên đầu tư vào lĩnh vực này.
 • They concur that smoking should be banned in all public places. Họ đồng tình rằng nên cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng.

Curb/ Kerb

 • (Curb – American | Curb – British) (Động từ) – Kiểm soát, kiểm tra, kiềm chế, giới hạn, kiểm tra hoặc hạn chế một cái gì đó.
 • Từ đồng nghĩa: Contain, hamper, restrain, control, tame.

Ví dụ:

 • To kerb the number of road accidents, the government has to strictly impose the traffic rules and regulations. Để hạn chế số vụ tai nạn giao thông, chính phủ phải áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc và quy định giao thông.
 • This is due to kerb the number of accidents that happens each year. Điều này là do hạn chế số vụ tai nạn xảy ra mỗi năm.

To put it another way

 • (Cụm từ) – Để giải thích điều gì đó theo cách khác, hãy diễn đạt theo cách khác.
 • Từ đồng nghĩa: Paraphrase, put in other words, In other words.

Ví dụ:

 • To put it another way, whether we like it or not, the authority is going to impose a heavy tax on the citizens. Nói cách khác, dù muốn hay không, chính quyền sẽ đánh thuế nặng đối với người dân.
 • To put it another way, this is one of the major causes of the greenhouse effect.
 • Nói cách khác, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.

Further

 • (Phó từ) – Ngoài ra, thêm vào đó.
 • Từ đồng nghĩa: Paraphrase, put in other words, In other words.

Ví dụ:

 • Furthermore, advancement in technology has reduced the time required to prepare our food. Hơn nữa, sự tiến bộ trong công nghệ đã làm giảm thời gian cần thiết để chuẩn bị thức ăn của chúng ta.
 • Furthermore, women have a natural quality of being kind and helpful to the children. Hơn nữa, phụ nữ có phẩm chất tự nhiên là tốt bụng và hay giúp đỡ trẻ em.

Another key thing to remember

 • (Cụm từ) – một điểm quan trọng khác, đồng thời, một điểm quan trọng khác cần nhớ.
 • Từ đồng nghĩa: Furthermore, Besides, Again.

Ví dụ:

 • Another key thing to remember is that space research costs a huge amount of money which could be utilised to enhance the living standards of citizens. Một điều quan trọng khác cần nhớ là nghiên cứu không gian tiêu tốn một số tiền khổng lồ có thể được sử dụng để nâng cao mức sống của người dân.
 • Another key point to remember here is the environmental damages these cheap flights cause. Một điểm quan trọng khác cần nhớ ở đây là những thiệt hại về môi trường mà các chuyến bay giá rẻ này gây ra.

Not to mention

 • (Trạng từ) – Còn gì nữa, thậm chí, vả lại,…
 • Từ đồng nghĩa: Moreover, plus, in addition to.

Ví dụ:

 • Not to mention, the devastating accidents drunk driving causes every day alone in the USA. Chưa kể, những vụ tai nạn thảm khốc do lái xe khi say rượu gây ra hàng ngày chỉ riêng ở Hoa Kỳ.
 • Not to mention, second-hand smoking is often more dangerous than first-hand smoking. Chưa kể, hút thuốc thụ động thường nguy hiểm hơn hút thuốc trực tiếp.

Having said that

 • (Cụm từ) – Tuy nhiên, mặc dù những gì đã nói, trái lại.
 • Từ đồng nghĩa: Nonetheless, oppositely, on the other side.

Ví dụ:

 • Having said that, technology also has a dark side and this is why we should be wary of its use in our daily life. Phải nói rằng, công nghệ cũng có mặt tối và đây là lý do tại sao chúng ta nên cảnh giác với việc sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày.
 • The government, in my opinion, has a vital role to play to fight the crime, but having said that, mass people also have to come forward and contribute to fighting the crime and corruption. Theo tôi, chính phủ có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống tội phạm, nhưng nói như vậy thì quần chúng nhân dân cũng phải đứng ra đóng góp vào việc đấu tranh chống tội phạm và tham nhũng.

Provided that

 • (Thành ngữ) – Giá như, với điều kiện là.
 • Từ đồng nghĩa: If, supposing that, granted that, assuming that.

Ví dụ:

 • The community people would agree to the establishment of a new factory provided that it would reserve 20% jobs for them. Người dân trong cộng đồng sẽ đồng ý thành lập một nhà máy mới với điều kiện là nhà máy đó sẽ dành 20% việc làm cho họ.
 • Fathers should take responsibility for the upbringing of children. Provided that, they often stay outside, the mother would then take control. Người cha phải chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái. Với điều kiện, chúng thường xuyên ở bên ngoài, người mẹ sẽ nắm quyền kiểm soát.

Nonetheless/ Nevertheless

 • (Trạng từ) Mặc dù vậy, mặc dù vậy.
 • Từ đồng nghĩa: However, but, still, yet, though, regardless, anyway, anyhow.

Ví dụ:

 • Nevertheless, the real essence of university education is not the books we read or assignments we complete, but the methodology of learning which finally help create enlightened society. Tuy nhiên, bản chất thực sự của giáo dục đại học không phải là những cuốn sách chúng ta đọc hay những bài tập chúng ta hoàn thành, mà là phương pháp học tập cuối cùng giúp tạo ra một xã hội khai sáng.
 • Nonetheless, many people would not follow the rule spontaneously and for them to abide by the rules, monetary fines are essential.
 • Tuy nhiên, nhiều người sẽ không tuân theo quy tắc một cách tự nhiên và để họ tuân thủ các quy tắc, tiền phạt là điều cần thiết.

Notwith Now

 • (Giới từ) – Mặc dù/ mặc dù, bất chấp. | (trạng từ) – tuy nhiên, tuy nhiên/tuy nhiên.
 • Từ đồng nghĩa: However, despite, anyway, even so, anyway, having said that.

Ví dụ:

 • Notwithstanding the evidence, the police failed to make any arrest regarding the incidents. Bất chấp bằng chứng, cảnh sát đã không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc.
 • I do not completely agree with the proposition. Notwithstanding, I would like to say that I realise why so many people support that view. Tôi không hoàn toàn đồng ý với đề xuất. Mặc dù vậy, tôi muốn nói rằng tôi hiểu tại sao rất nhiều người ủng hộ quan điểm đó.

Venerate

 • (Động từ) – Tôn kính, coi trọng.
 • Từ đồng nghĩa: Respect, worship, revere, idolise, honour, esteem

Ví dụ:

 • The young generation venerates those sports stars and often mimic their playing style, fashion and lifestyle. Thế hệ trẻ tôn sùng những ngôi sao thể thao đó và thường bắt chước phong cách chơi bóng, thời trang và lối sống của họ.
 • Our veneration for our politicians and leaders are declining faster and this is quite alarming. Sự tôn kính của chúng ta đối với các chính trị gia và các nhà lãnh đạo của chúng ta đang suy giảm nhanh hơn và điều này khá đáng báo động.

Venerate

 • (Động từ) – Cầu khẩn, kêu gọi, kêu gọi ai đó làm nhân chứng để soi dẫn, van nài, viện dẫn, viện dẫn.
 • Từ đồng nghĩa: Conjure, adjure, summon, implore. 

Ví dụ:

 • The young generation venerates those sports stars and often mimic their playing style, fashion and lifestyle. Thông báo có thể gây ra cả ấn tượng tích cực và tiêu cực đối với đại chúng.
 • B. Our veneration for our politicians and leaders are declining faster and this is quite alarming. Hành động này gây ra những hậu quả tiêu cực mà chúng ta không được phép quên.

To give an illustration

 • Ví dụ như đưa ra một ví dụ.
 • Từ đồng nghĩa: For instance, to cite an example, as an example, as evidence, to give an example

Ví dụ:

 • To give an illustration, elementary education in Finland primarily focuses on playing and learning. Để minh họa, giáo dục tiểu học ở Phần Lan chủ yếu tập trung vào chơi và học.
 • To illustrate, urban citizens often deliberately dump their wastes into the nearby creeks and drainage canals causing them to become clogged. Để minh họa, người dân đô thị thường cố tình đổ chất thải của họ vào các con lạch và kênh thoát nước gần đó khiến chúng bị tắc nghẽn.

Nottly

 • (Trạng từ) – Đặc biệt
 • Từ đồng nghĩa: Primarily, principally, in particular, remarkably.

Ví dụ:

 • The amount of rubbish we produce every day is notably higher than at any time in history. Lượng rác chúng ta thải ra hàng ngày cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.
 • The establishment of the university in our area would make it notably crowded. Việc thành lập trường đại học trong khu vực của chúng tôi sẽ làm cho nó trở nên đông đúc.

Incisive

 • (Tính từ) – Hành động nhanh nhẹn, bộc trực, người có óc phân tích thông minh, sắc sảo.
 • Từ đồng nghĩa: Acute, keen, sharp-witted, astute, intelligent, smart, penetrating.

Ví dụ:

 • Though it took the government some time to take appropriate measures, the incisive decision proved to be very effective. Mặc dù chính phủ phải mất một thời gian để thực hiện các biện pháp thích hợp, nhưng quyết định sắc bén tỏ ra rất hiệu quả.
 • The authority, in the past, was not as comprehensive and incisive as it should have been, but they are our only hope at this time of desperation. Trong quá khứ, chính quyền không toàn diện và sắc bén như lẽ ra phải có, nhưng họ là hy vọng duy nhất của chúng ta vào thời điểm tuyệt vọng này.

Compelling

 • (Tính từ) – Captivating, Spellbinding.
 • Từ đồng nghĩa: Enthralling, gripping, absorbing, fascinating, irresistible.

Ví dụ:

 • Their arguments might be compelling to a certain extent but that lacks the touch of practicality or reality. Lập luận của họ có thể thuyết phục ở một mức độ nhất định nhưng điều đó thiếu tính thực tiễn hoặc thực tế.
 • The compelling cricket tournaments attract thousands of fans and they spend money to enjoy these competitions. Các giải đấu cricket hấp dẫn thu hút hàng ngàn người hâm mộ và họ chi tiền để thưởng thức các cuộc thi này.

All things considered

 • (Thành ngữ) – đưa ra phán quyết sau khi xem xét tất cả các sự kiện.
 • Đồng nghĩa: Considering everything, weighing of all circumstances.

Ví dụ:

 • It is not the best policy, but, all things considered, it is not too bad either. Đó không phải là chính sách tốt nhất, nhưng xét về mọi mặt, nó cũng không quá tệ.
 • We can safely assume, all things considered, the damages caused to the environment is irreversible. Chúng ta có thể giả định một cách an toàn, tất cả những điều được xem xét, những thiệt hại gây ra cho môi trường là không thể đảo ngược.

Myriad

 • (Danh từ/Tính từ) – A large, a great number of.
 • Từ đồng nghĩa: Multitude, innumerable, countless, numerous, a lot, mass, army, horde, a large number quantity.

Ví dụ:

 • There is a myriad of people who have excellent communication skills in English even though they have never been to an English-speaking country. Có vô số người có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc mặc dù họ chưa bao giờ đến một quốc gia nói tiếng Anh.
 • There are myriad of sectors which can be greatly benefitted y the use of nuclear technology. Có vô số lĩnh vực có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng công nghệ hạt nhân.

Assert

 • (Động từ) – Khẳng định, tuyên bố
 • Từ đồng nghĩa: Argue, stand up for, establish.

Ví dụ:

 • A group of people assert that rich nations should provide monetary help to poor nations. Một nhóm người khẳng định rằng các quốc gia giàu có nên hỗ trợ tiền tệ cho các quốc gia nghèo.
 • Though many assert that we should focus on rapid development and industrialisation, others, however, advocate prioritising education and traditional lifestyle. Mặc dù nhiều người khẳng định rằng chúng ta nên tập trung vào phát triển nhanh chóng và công nghiệp hóa, tuy nhiên, những người khác lại ủng hộ việc ưu tiên giáo dục và lối sống truyền thống.

Erroneous

 • (Tính từ) – Sai, không chính xác.
 • Từ đồng nghĩa: Invalid, mistaken, misleading, false, fallacious, faulty, imprecise.

Ví dụ:

 • It’s pretty easy to have an erroneous impression of the severity of environmental degradation, but it is a problem for all. Rất dễ có ấn tượng sai lầm về mức độ nghiêm trọng của suy thoái môi trường, nhưng đó là vấn đề của tất cả mọi người.
 • There is no more evidence to warrant the wholly erroneous statement sometimes made that emancipation was an economic setback for the Asian region during this century. Không còn bằng chứng nào để bảo đảm cho tuyên bố đôi khi hoàn toàn sai lầm rằng giải phóng là một trở ngại kinh tế đối với khu vực châu Á trong thế kỷ này.

Engender

 • (Động từ) – Nguyên nhân, làm phát sinh.
 • Từ đồng nghĩa: Produce, create, promote, rouse, provoke, incite, trigger, instigate, lead to.

Ví dụ:

 • Many people hope that recent events in our country, as well as a few neighbouring countries, will engender our authority to take necessary actions on gun safety. Nhiều người hy vọng rằng các sự kiện gần đây ở nước ta, cũng như một số quốc gia láng giềng, sẽ giúp chúng ta có thẩm quyền thực hiện các hành động cần thiết về an toàn súng đạn.
 • It is hoped that the protest from students of this university will engender a widespread awareness about the environment and finally the authority will deter from cutting those trees. Hy vọng rằng cuộc biểu tình của sinh viên trường đại học này sẽ tạo ra nhận thức rộng rãi về môi trường và cuối cùng chính quyền sẽ ngăn chặn việc chặt những cây đó.

Salient

 • (Tính từ) – Đáng chú ý nhất và quan trọng nhất, chủ yếu, chủ yếu.
 • Từ đồng nghĩa: Important, principal, chief, primary, notable, striking, arresting, prominent, remarkable, pivotal, vital.

Ví dụ:

 • It may be worthy to point out that the salient feature in pursuing higher education in a foreign country is the skills and knowledge gathered by the students and not to mention, how their degrees are valued in the future. Có thể chỉ ra rằng đặc điểm nổi bật trong việc theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài là các kỹ năng và kiến ​​thức mà sinh viên thu thập được và chưa kể đến việc bằng cấp của họ được đánh giá như thế nào trong tương lai.
 • One of the salient and positive features in letting employees work from home is that it ensures employee loyalty. Một trong những đặc điểm nổi bật và tích cực của việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà là nó đảm bảo sự trung thành của nhân viên.

Craft

 • (Danh từ, động từ) – Hoạt động, theo đuổi, rèn luyện kỹ năng làm đồ vật.
 • Từ đồng nghĩa: Work, skill, occupation, guile.

Ví dụ:

 • The human has crafted its own fate by bringing innovations and by discovering tools throughout history. Con người đã tạo ra số phận của chính mình bằng cách đưa ra những đổi mới và bằng cách khám phá ra các công cụ trong suốt lịch sử.
 • We should, therefore, employ the best available art and skill in improving the craft of gift-making. Do đó, chúng ta nên sử dụng nghệ thuật và kỹ năng tốt nhất hiện có để cải thiện nghề làm quà tặng.

Substantiate

 • (Động từ) – Chứng minh, ủng hộ, chứng minh, xác nhận.
 • Từ đồng nghĩa: Affirm, justify, validate, verify, prove something, authenticate, endorse, establish, support.

Ví dụ:

 • The evidence simply substantiates why the gap between the rich and poor is not healthy for a sustainable economy. Bằng chứng chỉ đơn giản là chứng minh tại sao khoảng cách giàu nghèo không lành mạnh cho một nền kinh tế bền vững.
 • An attempt to substantiate this point will be explained in the following example from an internal management perspective. Nỗ lực chứng minh điểm này sẽ được giải thích trong ví dụ sau từ góc độ quản lý nội bộ.

Elucidate

 • (Động từ) – Giải thích, minh họa, giải quyết.
 • Từ đồng nghĩa: Clarify, annotate, clear up, exemplify, explicate, enlighten, illuminate, throw/shed light on.

Ví dụ:

 • The above examples elucidate why we need a collaborative approach to fight crimes on the street and why should we do it immediately. Những ví dụ trên làm sáng tỏ lý do tại sao chúng ta cần một cách tiếp cận hợp tác để chống tội phạm trên đường phố và tại sao chúng ta nên làm điều đó ngay lập tức.
 • Further discoveries and more research work may elucidate the problem from different perspectives. Những khám phá xa hơn và nhiều công trình nghiên cứu hơn có thể làm sáng tỏ vấn đề từ những quan điểm khác nhau.

Oppose

 • (Động từ) – không đồng ý, phản đối, tranh luận, tranh luận, phản đối.
 • Từ đồng nghĩa: Defy, deny, dispute, resist, contradict, counter, confront, challenge.

Ví dụ:

 • I wholeheartedly oppose the proposition and believe that we should focus on more pressing issues at hand than to prepare for something that might or might not bring any benefits in the future. Tôi hoàn toàn phản đối đề xuất này và tin rằng chúng ta nên tập trung vào các vấn đề cấp bách hơn trước mắt hơn là chuẩn bị cho điều gì đó có thể hoặc không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào trong tương lai.
 • While I oppose the idea of taking away personal freedom, I firmly agree that public smoking should be banned considering public health and the environment. Trong khi tôi phản đối ý tưởng lấy đi quyền tự do cá nhân, tôi hoàn toàn đồng ý rằng nên cấm hút thuốc nơi công cộng vì sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Articulate

 •  (Tính từ | động từ) – nói trôi chảy và mạch lạc, có sức thuyết phục.
 • Từ đồng nghĩa: Utter, enunciate, express, effective, coherent, intelligible, understandable.

Ví dụ:

 • The advocates of the issue were very articulate with their presentation and argument, which gave them a competitive advantage. Những người ủng hộ vấn đề này trình bày và lập luận rất rõ ràng, điều này mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh.
 • It is the responsibility of the teachers to articulate the course requirements to the students at the beginning of the semester. Giáo viên có trách nhiệm trình bày rõ các yêu cầu của khóa học cho học sinh vào đầu học kỳ.

Vocalise

 • (Động từ | danh từ) – Utter, express in word, express.
 • Từ đồng nghĩa: Convey, enunciate, verbalize, speak firmly.

Ví dụ:

 • Many children, in schools, do not vocalize their distress and teachers should be friendly with such students so that they express themselves without hesitation and fear. Trong trường học, nhiều trẻ em không nói ra nỗi đau khổ của mình và giáo viên nên thân thiện với những học sinh như vậy để các em thể hiện bản thân mà không do dự và sợ hãi.
 • Showing children pictures or illustrations in the classroom sometimes helps them to vocalize their ideas. Cho trẻ xem tranh ảnh hoặc hình minh họa trong lớp học đôi khi giúp trẻ nói lên ý tưởng của mình.

Sheer

 • (Tính từ | Trạng từ) – Hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn hảo, đột ngột.
 • Từ đồng nghĩa: Precipitous, absolute, very steep, vertical, complete, surpassing, stark

Ví dụ:

 • This may lead to a sheer number of problems and that is why I would suggest not to stay at the college hostel for young students. Điều này có thể dẫn đến vô số vấn đề và đó là lý do tại sao tôi đề nghị không nên ở ký túc xá đại học dành cho sinh viên trẻ.
 • Experts have already stated that its completeness, setting, size and sheer magnificence make it the finest citadel on earth.Các chuyên gia đã tuyên bố rằng sự hoàn chỉnh, bố trí, kích thước và vẻ tráng lệ tuyệt đối của nó làm cho nó trở thành tòa thành đẹp nhất trên trái đất.

Predominant

 • (Tính từ)—Chính, dẫn đầu, mạnh nhất.
 • Từ đồng nghĩa: Chief, uppermost, foremost, cardinal, paramount, dominant, potent, prevalent.

Ví dụ:

 • There are primarily three reasons why increasing fuel price is not a good idea, and the predominant of them is the effects it will have on the price of daily commodities. Chủ yếu có ba lý do tại sao tăng giá nhiên liệu không phải là một ý tưởng hay, và lý do chính trong số đó là những tác động mà nó sẽ gây ra đối với giá hàng hóa hàng ngày.
 • In my judgement, admittedly from a very narrow perspective, it is anger which is the predominant emotion that is evoked when we face such adversity. Theo đánh giá của tôi, phải thừa nhận từ một góc độ rất hạn hẹp, chính sự tức giận là cảm xúc chủ yếu được khơi dậy khi chúng ta đối mặt với nghịch cảnh như vậy.

Formidable

 • (Tính từ) – Đáng sợ, đáng sợ, đáng báo động.
 • Từ đồng nghĩa: Terrifying, horrifying, dreadful, frightening, dangerous, ominous, fearsome.

Ví dụ:

 • Among a formidable list of adversity for economic progress, corruption may be the most dangerous. Trong danh sách những trở ngại ghê gớm đối với tiến bộ kinh tế, tham nhũng có thể là nguy hiểm nhất.
 • Interestingly he still has a formidable presence in the sports world, still charismatic and respected after seven years of fame. Điều thú vị là anh ấy vẫn có một sự hiện diện đáng gờm trong thế giới thể thao, vẫn có sức lôi cuốn và được kính trọng sau bảy năm nổi tiếng.

Phenomenal

 • (Tính từ)—Ngoại hạng, Nổi bật, Tuyệt vời.
 • Từ đồng nghĩa: Extraordinary, remarkable, stunning, marvellous, magnificent, astounding, staggering, incredible, wonderful, inconceivable.

Ví dụ:

 • The euphoria reached phenomenal levels when the scientist announced his findings. Sự phấn khích đạt đến mức phi thường khi nhà khoa học công bố phát hiện của mình.
 • The phenomenal evidence that supports this point is not only overwhelming but also very scientific and methodical. Các bằng chứng phi thường ủng hộ luận điểm này không chỉ tràn ngập mà còn rất khoa học và bài bản.

Stipulate

 • (Động từ) – Quy định, quy định, yêu cầu.
 • Từ đồng nghĩa: State clearly, to require, prescribe, provide, impose, impose.

Ví dụ:

 • There has been much confusion over the process and all the figures are stipulated. Đã có nhiều nhầm lẫn trong quy trình và tất cả các số liệu đều được quy định.
 • Let’s stipulate that the fate of the poor population does not rely on the mercy of the state and politicians. Hãy cho rằng số phận của dân nghèo không trông chờ vào sự thương xót của nhà nước và các chính trị gia. 

Dubious

 • (Tính từ) – Không chắc chắn, nghi ngờ.
 • Từ đồng nghĩa: In doubt, unsure, wavering, sceptical, unreliable, questionable, dodgy, arguable, equivocal, improbable, uncertain.

Ví dụ:

 • I am increasingly dubious about the luxury projects the authority is spending money on as the money could have been better spent on more important sectors. Tôi ngày càng nghi ngờ về các dự án xa xỉ mà chính quyền đang chi tiền vào vì số tiền đó lẽ ra có thể được chi cho các lĩnh vực quan trọng hơn.
 • That is why computer experts warn ordinary citizens over and over again not to open dubious emails and whose senders are not known to them. Đó là lý do tại sao các chuyên gia máy tính cảnh báo nhiều lần những công dân bình thường không được mở những email đáng ngờ và họ không biết người gửi.

Manifest

 • (Tính từ | Động từ) – Rõ ràng, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, hiển thị, trưng bày.
 • Từ đồng nghĩa: Embody, illustrate, prove, signify, reveal.

Ví dụ:

 • I agree that the very idea of manifest destiny encouraged men and women to dream big dreams and then work hard to make them come true. Tôi đồng ý rằng chính ý tưởng về số phận hiển nhiên đã khuyến khích đàn ông và phụ nữ mơ những giấc mơ lớn và sau đó làm việc chăm chỉ để biến chúng thành hiện thực.
 • Among the young participants, a number of them manifested the idea to the authority but nothing was done about it. Trong số những người tham gia trẻ tuổi, một số người trong số họ đã bày tỏ ý tưởng với chính quyền nhưng không có gì được thực hiện về nó.

Exhibit

 •  (Động từ | Danh từ) – Trưng bày, trưng bày cho công chúng xem.
 • Từ đồng nghĩa: Show, reveal, manifest, put on display, unveil, item, piece.

Ví dụ:

 • It is important for teachers to understand that identifying the talent of their pupils and then providing an opportunity to exhibit it is of immense importance. Điều quan trọng là giáo viên phải hiểu rằng việc xác định tài năng của học sinh và sau đó tạo cơ hội để thể hiện tài năng đó là vô cùng quan trọng.
 • Due to this, a safe place to exhibit and store such important artefacts were necessary. Do đó, cần có một nơi an toàn để trưng bày và cất giữ những đồ tạo tác quan trọng như vậy.

Constitute

 • (Động từ) – Soạn thảo, lập nên cái gì, tính toán cho, tạo ra.
 • Từ đồng nghĩa: Form, establish, comprise, organize, construct, integrate, make.

Ví dụ:

 • Consequently, increasing car ownership constitute a significant problem for cities. Do đó, việc tăng quyền sở hữu ô tô tạo thành một vấn đề nghiêm trọng đối với các thành phố.
 • The world is, surprisingly, made up of basically, two classes of people – lifters and leaners, and the leaners constitute by far the larger class. Thật đáng ngạc nhiên, thế giới về cơ bản được tạo thành từ hai hạng người – những người nâng tạ và những người gầy gò, và những người gầy gò cho đến nay là tầng lớp lớn hơn.

Portray

 • (Động từ) – Miêu tả, nêu đặc điểm
 • Từ đồng nghĩa: Represent, Show, render, personate, sketch, draw, present, illustrate.

Ví dụ:

 • Most adverts, these days, especially on TV, portray their products to be supreme while others are just banal. Ngày nay, hầu hết các quảng cáo, đặc biệt là trên TV, miêu tả sản phẩm của họ là tối cao trong khi những quảng cáo khác chỉ là tầm thường.
 • It is surprising that they falsely pretend to be impartial and independent, but when you judge them thoroughly, they portray themselves to be the same as other politically biased publications. Thật đáng ngạc nhiên khi họ giả vờ vô tư và độc lập, nhưng khi bạn đánh giá họ một cách kỹ lưỡng, họ tự miêu tả mình giống như các ấn phẩm thiên về chính trị khác.

Exemplify

 • (Động từ) – minh họa bằng cách đưa ra một ví dụ, làm hình ảnh thu nhỏ.
 • Từ đồng nghĩa: Show, demonstrate, depict, elucidate, embody, represent, instantiate.

Ví dụ:

 • All these possibilities exemplify the phenomenon of technology and its widespread use in our modern world. Tất cả những khả năng này minh họa cho hiện tượng công nghệ và việc sử dụng rộng rãi nó trong thế giới hiện đại của chúng ta.
 • Both of these points exemplify the rapaciousness that is the norm in our society when it comes to amassing wealth. Cả hai điểm này đều minh họa cho sự tham lam vốn là tiêu chuẩn trong xã hội của chúng ta khi tích lũy của cải.

Paramount

 • (Tính từ) — thủ, cao nhất, tối thượng.
 • Từ đồng nghĩa: Uppermost, central, topmost, major, predominant, foremost, primary, cardinal, leading.

Ví dụ:

 • There is no denying that women’s role as mothers is of paramount importance to society. Không thể phủ nhận rằng vai trò làm mẹ của phụ nữ là vô cùng quan trọng đối với xã hội.
 • A further example where performance reliability is paramount is in aviation and air traffic control. Một ví dụ khác mà độ tin cậy của hiệu suất là tối quan trọng là trong ngành hàng không và kiểm soát không lưu.

Adept

 • (Tính từ | danh từ) – Chuyên gia, có kỹ năng và thông thạo việc gì đó, người thông thạo việc gì đó.
 • Từ đồng nghĩa: Skilled, gifted, talented, expert at something, master.

Ví dụ:

 • We need adept and honest politicians who would not lie to the nation. Chúng tôi cần những chính trị gia lão luyện và trung thực, những người sẽ không lừa dối quốc gia.
 • More adept teachers are required in our elementary level education to build a truly powerful nation and the policymakers have to agree with that. Cần có nhiều giáo viên giỏi hơn trong giáo dục cấp tiểu học của chúng ta để xây dựng một quốc gia thực sự hùng mạnh và các nhà hoạch định chính sách phải đồng ý với điều đó.

Sublime

 • (Tính từ) – Phẩm chất xuất sắc hay vẻ đẹp tột cùng, tuyệt vời, tráng lệ.
 • Từ đồng nghĩa: Novel, lofty, awe-inspiring, majestic, glorious, superb, grand, outstanding, delightful, marvellous, fantastic, wonderful.

Ví dụ:

 • The country has ample picturesque and sublime scenery that attracts a large number of tourists every year. Đất nước này có phong cảnh tuyệt đẹp và đẹp như tranh vẽ, thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.
 • The hypothesis is that all old and modern inventions, even the simplest, most complex, abstract and sublime, ultimately depend upon the dedication of some people. Giả thuyết cho rằng tất cả những phát minh xưa và nay, kể cả những phát minh đơn giản nhất, phức tạp nhất, trừu tượng nhất và cao siêu nhất, cuối cùng đều phụ thuộc vào sự cống hiến của một số người.

Explicitly

 • (Phó từ) – Một cách rõ ràng, chi tiết, không còn chỗ lộn xộn, rõ ràng.
 • Từ đồng nghĩa: Definitively, precisely and clearly, accurately, unequivocally, bluntly, unambiguously.

Ví dụ:

 • The Babylonian calendars contain explicit directions for the observance of abstention from certain secular acts on certain days. Lịch của người Ba-by-lôn có những chỉ dẫn rõ ràng về việc tuân thủ việc kiêng một số hành vi thế tục nhất định vào những ngày nhất định.
 • In this essay, we will explicitly consider sociological factors, namely social custom, and the notion of individual commitment for the arguments. Trong tiểu luận này, chúng tôi sẽ xem xét rõ ràng các yếu tố xã hội học, cụ thể là tập quán xã hội, và khái niệm cam kết cá nhân đối với các lập luận.

Proclaim

 • (Động từ) – Tỏ ra, biểu thị, công bố một điều gì đó một cách công khai.
 • Từ đồng nghĩa: Show, demonstrate, manifest, declare, enunciate, announce.

Ví dụ:

 • The government had to proclaim the necessary measures by imperial warrant and there had been a much easier way than this, according to many. Chính phủ phải công bố các biện pháp cần thiết theo lệnh của hoàng gia và theo nhiều người, đã có một cách dễ dàng hơn nhiều so với cách này.
 • A wealthy person can proclaim himself, well, “wealthy”, but he does not dare to announce that it has made him absolutely “happy”. Một người giàu có thể tự xưng là “giàu có”, nhưng anh ta không dám tuyên bố rằng điều đó đã làm cho anh ta “sung sướng” tuyệt đối.

Evoke

 • (Động từ) – Nhớ lại một cảm giác hay ký ức.
 • Từ đồng nghĩa: Call up, bring to mind, conjure up, educe, inspire.

Ví dụ:

 • It is so surprising that a modern city can still evoke that kind of emotions and magic to the tourists and that’s simply splendid! Thật đáng ngạc nhiên khi một thành phố hiện đại vẫn có thể gợi lên cho khách du lịch những cảm xúc và điều kỳ diệu như vậy và điều đó đơn giản là tuyệt vời!
 • It can evoke a false sense of security, but the reality is different and we should be prepared for that. Nó có thể gợi lên cảm giác an toàn sai lầm, nhưng thực tế thì khác và chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Idolize

 • (Động từ) — Tôn kính, sùng bái, tôn sùng, hết sức yêu thích hoặc ngưỡng mộ.
 • Từ đồng nghĩa: Adore, highly admire, exalt, love, deify, lionize, adulate.

Ví dụ:

 • People, especially youths, idolize those sportsmen and that is why such famous personalities have a natural obligation to lead exemplary life to motivate people. Mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thần tượng những vận động viên đó và đó là lý do tại sao những nhân vật nổi tiếng như vậy có nghĩa vụ tự nhiên phải sống một cuộc sống gương mẫu để thúc đẩy mọi người.
 • A large section of our society simply idolized him, even his opponents acknowledged his achievements. Một bộ phận lớn trong xã hội của chúng tôi chỉ đơn giản là thần tượng anh ấy, ngay cả những đối thủ của anh ấy cũng thừa nhận thành tích của anh ấy.

Aver

 • (Động từ) – tuyên bố, khẳng định điều gì đó một cách thuyết phục. 
 • Từ đồng nghĩa: Assert, attest, affirm, avow.

Ví dụ:

 • Many people in my country aver their neutrality on this issue and yet it deserves a thorough investigation. Nhiều người ở đất nước tôi trung lập về vấn đề này và nó đáng được điều tra kỹ lưỡng.
 • Even though the country is in crisis, its leader will aver the nation that it is doing well either to motivate them or to hide the fact. Mặc dù đất nước đang gặp khủng hoảng, nhưng nhà lãnh đạo của nó sẽ ngăn cản quốc gia rằng đất nước đang làm tốt hoặc để thúc đẩy họ hoặc để che giấu sự thật.

Profound

 • (Tính từ) – Sâu sắc, bao quát, một người hay một phát biểu có kiến ​​thức hay hiểu biết sâu rộng.
 • Từ đồng nghĩa: Deep-rooted, intense, radical, ardent, extreme, great, far-reaching, sincere, overwhelming, learned, intelligent.

Ví dụ:

 • These modern inventions have profound impacts on the way we socialise, work, think or even live our lives. Những phát minh hiện đại này có tác động sâu sắc đến cách chúng ta giao tiếp, làm việc, suy nghĩ hoặc thậm chí là sống cuộc sống của chúng ta.
 • The experience we gather while studying in a college or university is so profound that it changes our life to a great extent. Kinh nghiệm chúng ta thu thập được khi học ở trường cao đẳng hoặc đại học sâu sắc đến mức nó thay đổi cuộc sống của chúng ta ở một mức độ lớn.

Các cách diễn đạt hữu ích để viết bài luận đạt điểm cao hơn

Các cách diễn đạt hữu ích để viết bài luận đạt điểm cao hơn

A)  As we have seen, there are no easy answers to this question. On balance, however, I tend to believe that ……………..

B)  Not agreeing with this proposition is tough and, I tend to believe that ……………..

C)  I am a strong advocate of this approach, and the benefits of it will be covered in this essay.

D)  A fundamental reason for this is that ……………..

E) The two primary reasons for this are ……………..

F)  It is often argued that it is more advantageous to …………….., even if it doesn’t ………………

G)  Despite being a supporter of this ……………..  approach, I strongly recommend incorporating ……………..

H)  I completely disagree with this opinion and think that ………………

I)  Whether or not ……………… is a contentious issue. On the bright side, ……………… On the flip side, ………………

J)  One of the most controversial issues today regarding ……………. In this essay, I am going to examine this question from both points of view.

K)  On one side of the argument, there are people who argue that the benefits of …………… considerably outweigh its disadvantages. The main reason for believing this is that …………………. It is also possible to say that …………. One good illustration of this is ………….

L)  On the other hand, it is also possible to make the opposing case. It is often argued that ……….. People often have this opinion because …………… A second point is that ……….. A particularly good example here is…………..

Trên đây là bài tổng hợp “Useful Words and Phrases to use in IELTS Essay” của HA Centre. Hy vọng qua bài viết này bạn đã bỏ túi cho mình được nhiều từ và cụm từ để sử dụng trong bài luận IELTS Writing task 2. Ngoài ra, nếu có bất cứ thắc mắc về chủ đề này, bạn hãy liên hệ ngay HA Centre qua số Hotline: 0963.072.486  để được tư vấn miễn phí!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

lì xì đầu năm 2024 tại trung tâm tiếng anh HA Centre

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000